Label-UP logo

Algemene voorwaarden


ALGEMENE VOORWAARDEN ENERGIELABEL, ENERGIE INSPECTIE EN ENERGIEPRESTATIE – 2024

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en opdrachten voor het leveren vaneen energielabel of advies omtrent energieprestatie en/of energielabels door Label-UP B.V. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover ze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

1. AANBIEDING EN OPDRACHT

1.1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Onder opdrachtgever wordt verstaan: diegene die opdracht geeft tot de dienst. Label-UP B.V. is de opdrachtnemer.

1.2. Onder een opdracht wordt verstaan: het leveren van de afgesproken dienst tot het maken van een energielabel en/of een advies voor het verbeteren van een energieprestatiecertificaat en/of andere diensten gerelateerd aan energieprestatie en/of verduurzamingsmaatregelen.

1.3. Onder een energielabel wordt verstaan: het op verkoop- en verhuurmomenten verplicht gestelde energieprestatiecertificaat (EPBD) voor gebouwen zoals bedoeld in het Besluit Energieprestatie Gebouwen (BEG), dan wel enige andere regeling.

1.4. Onder energie inspectie wordt verstaan: een vrijwillig advies op maat rapport uitgebreider dan het energielabel, dat kan worden opgesteld voor een gebouw, met inbegrip van gebruikersgedrag, dat voorzien is van energiebesparende maatregelen, investeringsbedragen en terugverdientijden. Met het rapport wordt een eenvoudig rapport bedoeld, hetgeen geen inhoudelijk inzicht beoogt te geven omtrent de technische staat van de installaties en/of het gebouw.

1.5. Onder een energieprestatie wordt verstaan: berekende of gemeten hoeveelheid energie die nodig is om aan de vraag naar energie te voldoen die verband houdt met een normaal gebruik van een gebouw, waaronder energie die wordt gebruikt voor verwarming, koeling, ventilatie, warmwatervoorziening en verlichting.

2. TARIEVEN, BETALING EN LEVERING

2.1. Alle bedragen vermeld in de aanbieding en opdracht zijn exclusief 21% btw, tenzij anders vermeld. Voor particuliere opdrachtgevers geldt dat de betaling vooraf dient te geschieden, door middel van een storting ten gunste van een door Label-UP aangewezen bankrekening. Betaling dient te geschieden zonder aftrek, korting of verrekening.

2.2. Voor zakelijke opdrachtgevers geldt dat de betaling achteraf plaatsvindt. Betaling van de factuur zal door de opdrachtgever, binnen 14 dagen na dagtekening, geschieden door middel van een storting ten gunste van een door Label-UP aangewezen bankrekening. Betaling dient te geschieden zonder aftrek, korting of verrekening

2.3. Indien de factuur na twee betalingsherinneringen niet is voldaan, geven wij de vordering uit handen aan een incassobureau. Wij brengen alle kosten aan de schuldenaar in rekening, te weten: administratiekosten, bureaukosten, aanmaankosten (w.o. kosten aangetekend verzenden) en buitengerechtelijke kosten.

2.4. Label-UP behoudt het recht om de registratie van het energielabel in te trekken wanneer de factuur niet tijdig door de opdrachtgever wordt voldaan.

2.5. Levering van het energielabel en/of energieprestatie zal binnen 10 werkdagen na de inspectiedatum plaatsvinden, mits de factuur is voldaan.

3. UITVOERING VAN DE OPDRACHT

3.1. Voor het uitvoeren van een energie inspectie zal een EPA-opnemer en/of EPA- adviseur het gebouw opnemen. Onder EPA-opnemer of EPA–adviseur wordt een specifiek opgeleid persoon verstaan, die een hiervoor wettelijke toetsing met goed gevolg heeft doorstaan.

3.2. Label-UP zal de opdracht met de zorg van een goed opdrachtnemer uitvoeren. Bij de opname van het gebouw dient de opdrachtgever zelf of een door de opdrachtgever aangewezen persoon aanwezig te zijn.

3.3. De opdrachtgever is gehouden Label-UP tijdig alle informatie te verstrekken, welke Label-UP voor een correcte uitvoering van de opdracht nodig heeft of waarvan opdrachtgever behoort te weten dat deze informatie voor een correcte uitvoering van de opdracht vereist is. De informatie dient te worden verstrekt in de vorm en de wijze als door Label-UP verzocht. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Label-UP verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.

3.4. Indien de uitvoering van de opdracht wordt vertraagd doordat de opdrachtgever zijn in artikel 3.3genoemde verplichtingen niet nakomt dan wel de door opdrachtgever verstrekte informatie niet voldoet aan het in artikel 3.4 bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende extra tijd en kosten voor rekening van de opdrachtgever.

3.5. De opdrachtgever is op de hoogte van het feit dat de monitoringsgegevens van het object met betrekking tot het energielabel aan Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) worden verstrekt ten behoeve van

monitoring.

3.6. RVO publiceert de gegevens van het energielabel op http://www.ep-online.nl/ep-online/ en is dus openbaar inzichtelijk.

3.7. De opdrachtgever heeft het recht om het volledige projectdossier op te vragen.

3.8. De opdrachtgever is op de hoogte van het feit dat er regelmatig kwaliteitscontroles uitgevoerd worden door de Certificerende Instelling en dat het geen toegang verkrijgen tot een (woon)gebouw ten behoeve van een controle onderzoek tot verwijdering leidt van het energieprestatie-rapport uit het landelijk gegevensbestand van geregistreerde energieprestatie-rapporten.

3.9. Na het voldoen van de factuur door de opdrachtgever aan Label-UP is de opdracht voltooid.

3.10. De opdrachtgever is eigenaar van het betreffende object of geeft de opdracht namens de eigenaar.

4. OVERMACHT

4.1. Opdrachtgever en Label-UP zijn niet gehouden tot enige verplichting uit hoofde van de opdracht, indien een van de partijen daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Ziekte van de Label-UP wordt gezien als overmacht.

4.2. In geval van overmacht spannen zowel Label-UP als opdrachtgever zich in (in onderling overleg), om de uitvoering van de opdracht doorgang te laten vinden.

4.3. Zowel opdrachtgever als Label-UP zullen in geval van verhindering door overmacht elkaar onverwijld informeren.

4.4. Tijdens het bestaan van een situatie van overmacht worden de verplichtingen van Label-UP opgeschort en hebben beide partijen het recht om de opdracht te beëindigen. Zowel opdrachtgever als Label-UP hebben geen recht op een vergoeding van een situatie ontstaan door overmacht.

5. (TUSSENTIJDSE) BEËINDIGING

5.1. Ieder van de partijen is gerechtigd tot (tussentijdse) ontbinding van de overeenkomst indien de andere partij, na een deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voorzuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

5.2. De overeenkomst eindigt met onmiddellijke ingang door overlijden van Label-UP, met wederzijds goedvinden of door faillietverklaring van Label-UP respectievelijk opdrachtgever, evenals in de situatie dat een van de partijen in surseance van betaling verkeert, de WSNP van toepassing is, of een aanvraag daartoe van een van de hiervoor genoemde situaties, dan wel de opdrachtgever in liquidatie treedt of anderszins juridisch of feitelijk ophoudt te bestaan. Indien de opdrachtgever de opdracht intrekt(anders dan een in artikel 5.1 vermelde situaties), voordat het gebouw is opgenomen, is opdrachtgever 50% van het bedrag vermeld op de opdracht verschuldigd. In alle andere gevallen is opdrachtgever het volledige bedrag verschuldigd.

6. INSCHAKELEN VAN DERDEN

6.1. Label-UP is gerechtigd de uit de overeenkomst voortvloeiende diensten geheel, dan wel gedeeltelijk aan een derde uit te besteden. Vooraf zal Label-UP dit kenbaar maken aan de opdrachtgever.

6.2. De inschakeling van een derde zal geen verhoging van de kosten voor de opdrachtgever met zich meebrengen, tenzij vooraf anderszins wordt overeengekomen door Label-UP en de opdrachtgever.

6.3. Facturatie van een in te schakelen derde loopt via Label-UP.

6.4. Bij gelegenheid van de overdracht van de diensten aan derden zoals bedoeld in deze algemene voorwaarden, gelden deze algemene voorwaarden onverkort voor wat betreft de door de derde verrichte dienstverlening. Label-UP en derde kunnen zich dan op deze Algemene Voorwaarden beroepen.

7. WIJZIGING ALGEMENE VOORWAARDEN

7.1.Label Up B.V. is bevoegd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De door Label-UP B.V. gewijzigde Algemene Voorwaarden gelden jegens opdrachtgever vanaf dertig dagen nadat deze schriftelijk van de wijziging op de hoogte is gesteld, tenzij opdrachtgever binnen die termijn schriftelijk aan Label-UP B.V. te kennen geeft tegen de wijziging bezwaar te maken. In dat geval blijven de ongewijzigde Algemene Voorwaarden tussen partijen gelden totdat de opdracht is voltooid of de overeenkomst is beëindigd, doch niet langer dan drie maanden van het einde van de hiervoor genoemde termijn van dertig dagen. Duurt de overeenkomst daarna voort, dan zijn daarop vanaf dat tijdstip de gewijzigde Algemene Voorwaarden van toepassing.

8. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

8.1. Alle rechtsverhoudingen tussen Label-UP en opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands Recht.

8.2. Alle geschillen die verband houden met de rechtsverhouding tussen Label-UP en opdrachtgever waarop deze

Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend voorgelegd aan de Geschillencommissie Energielabel.

9. ANNULERING AFSPRAAK & VERPLAATSEN AFSPRAAK

9.1. Voor het annuleren van een afspraak worden kosten in rekening gebracht conform het onderstaande overzicht:

9.1.1. Tot 72 uur voor inspectie worden er geen annuleringskosten in rekening gebracht.

9.1.2. Van 72 uur tot 48 uur voor inspectie bedragen de kosten €100,00 incl. btw.

9.1.3. Minder dan 48 uur van tevoren bedragen de kosten €125,00 incl. btw.

9.2. Tot 3 dagen voor de afspraak kan een afspraak kosteloos verplaatst worden.

9.3. Binnen 3 dagen voor de afspraak kan een afspraak worden verplaatst voor een tarief van €75,00 incl. btw.

9.4. Bij annulering, na de verplaatsing van een afspraak zoals bedoeld in 9.3, wordt het tarief van €75,00 vermeerderd met €50,00.

10. NIET AANWEZIG BIJ AFSPRAAK

10.1. Indien Opdrachtgever niet aanwezig is en ook niet voor vervanging heeft gezorgd voor de afspraak voor de inspectie zal door Label-UP €150,00 incl. btw aan kosten in rekening gebracht worden.

10.2. Indien Opdrachtgever alsnog een nieuwe inspectie wil inplannen zal er €125,00 incl. btw aan kosten inrekening worden gebracht (los van de nieuwe kosten voor de nieuwe afspraak), in plaats van de voornoemde €150,00 incl. btw onder 10.1.

11. TIJDSINDICATIE INSPECTIE DOOR OPDRACHTNEMER

11.1. Label-UP geeft bij het inplannen van de afspraak voor de inspectie een tijdblok aan die opdrachtgever dient vrij te houden. Dit zal in de regel tussen 1 uur voor en na het aangegeven tijdstip zijn. Hoe verder op de dag een afspraak is ingepland hoe meer afwijking er kan zijn door files en/of uitvallenafspraken etc.

11.2. Indien Label-UP een exact tijdstip wil afspreken dan dient dit expliciet aangegeven te worden en worden er €50,00 incl. btw additionele kosten in rekening gebracht.

12. PROJECT DOSSIER

12.1. De opdrachtgever is eigenaar van het betreffende object of geeft de opdracht namens de eigenaar van het pand.

12.2. De opnamegegevens, aanwezige tekeningen, meetstaten, plattegronden en installatieschema’s worden toegevoegd aan het digitale dossier. Ook worden er foto’s gemaakt van- en in het object. Deze gegevens worden 15 jaar bewaard.

12.3. De objectkenmerken die worden opgenomen in het monitoringsbestand zullen worden geregistreerd in de landelijke energielabel database van de RVO: www.ep-online.nl

12.4. Je stemt ermee in dat de opnamegegevens doorgegeven kunnen worden aan de rijksoverheid.

12.5. Wanneer er een audit, ofwel een kwaliteitscontrole, plaatsvindt, dan dien je toegang te verlenen tot het object en medewerking te verlenen. Bij weigering wordt het energielabel ingetrokken.

13. BEWIJSSTUKKEN & DOCUMENTATIE

13.1. Uitgangspunt voor de isolatiewaarden van constructies bij een energielabel opname is het bouwjaar van het object, tenzij er bewijs aangeleverd is in de vorm van documentatie dat een betere isolatiewaarde dan die van het bouwjaar aangeeft. Met name bij verbouwingen is de omgevingsvergunning van belang.

13.2. Bij het ontbreken van documentatie kan er geen betere isolatiewaarde worden aangenomen, zelfs indien het voor opdrachtgever evident is dat er een betere isolatiewaarde aanwezig is. Opdrachtnemer heeft hier geen invloed op, maar dit is de regelgeving waaraan de opdrachtnemer dient te voldoen.

13.3. Indien er geen verdere documentatie is aangeleverd voor bijvoorbeeld het dak/gevel/vloer, dan kan dit dus een significante negatieve impact hebben op het energielabel. Derhalve is het van belang dat de relevante informatie en/of documentatie tijdig wordt aangeleverd.

14. DESTRUCTIEF ONDERZOEK

14.1. Opdrachtgever kan indien gewenst een destructief onderzoek laten uitvoeren door Label-UP om verdere documentatie en/of bewijs te verzamelen om isolatiewaarden aan te kunnen tonen tegen additionele kosten. Opdrachtgever zal schriftelijk akkoord dienen te geven op de additionele kosten.

14.2. Bij een destructief onderzoek zal er een deel van de gevel en/of plafond aangetast worden waarbij schade zal ontstaan. Label-UP is onder geen beding verantwoordelijk voor enige vorm van schade.

14.3. Opdrachtgever is bekend dat Label-UP een gaatje zal maken om met een endoscoop het isolatiemateriaal te verifiëren en documenteren. Opdrachtgever is bekend en akkoord dat Label-UP onder geen beding verantwoordelijk is voor het afdekken en/of herstellen van het destructieve onderzoek of enige vorm van gerelateerde schade aan het destructief onderzoek.

15. AANPASSEN ENERGIELABEL

15.1. In het geval van situaties dat een Opdrachtgever nog additionele documentatie aanlevert na het ontvangen van het energielabel en nog aanpassingen wenst door te voeren op basis van deze additionele documentatie worden er door Opdrachtnemer extra kosten in rekening gebracht voor het aanpassen van de relevante berekeningen en het opnieuw registeren van het energielabel. Een overzicht van de kosten is hieronder opgenomen.

15.2. Indien aanpassingen dienen worden doorgevoerd aan het energielabel omdat er bepaalde elementen over het hoofd zijn gezien, dan neemt Opdrachtnemer de additionele kosten voor hen rekening.

15.3. Hieronder is een overzicht opgenomen van de kosten van een energielabel update:

• Woning update t/m 150m2: €130,00 incl. btw

• Grote Woning update > 150m2: €175,00 incl. btw

• Utiliteit update < 250m2: €195,00 excl. btw

• Utiliteit update 250m2 – 750m2: €245,00 excl. btw

• Utiliteit update > 750m2: €285,00 excl. btw

16. AANSPRAKELIJKHEID

16.1. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst en gemiste besparingen is uitgesloten voor alle vormen van de dienstverlening van Opdrachtnemer.

16.2. Indien er al enige vorm van wettelijke aansprakelijkheid is, wordt deze aansprakelijkheid van de opdrachtnemer beperkt totaalbedrag van de opdracht.

16.3. De RVO is verantwoordelijk voor de uitkomst van het Energielabel. De opdrachtnemer kan hiervoor nooit aansprakelijk worden gesteld.

16.4. Zoals aangegeven in 15.2 is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot maximaal de hoogte van het totaalbedrag van de opdracht. Ook indien er sprake is van een maatwerkadvies voor de klant, kan onder geen beding eventuele gevolgschade van het maatwerk advies leiden tot aansprakelijkheid van opdrachtnemer.

17. OVERIGE DIENSTEN

17.1. Label-UP verleent meerdere diensten samenhangende met energieprestatie en verduurzaming. Dezelfde bepalingen in de Algemene Voorwaarden zijn van overeenkomstige toepassing.

18. VERTROUWELIJKHEID

18.1. Opdrachtgever is zonder voorafgaande toestemming van Label Up B.V. niet bevoegd aan derden op welke wijze dan ook informatie te verstrekken omtrent de specifiek inhoudelijke aspecten van de uitvoering van de opdracht, daaronder mede begrepen de wijze waarop en de middelen waarmee de opdracht wordt uitgevoerd.


Rechtstreeks contact met een energieadviseur?

Onze energieadviseurs staan elke werkdag voor je klaar om je vragen te beantwoorden.

Wij bellen je terug

Laat je naam en telefoonnummer achter en wij bellen je zo snel mogelijk terug.

Door dit formulier in te dienen ga je akkoord met onze en privacy policy.

Terugbelverzoek

Maak een afspraak om teruggebeld te worden

Portret van Rick van Bee, EnergiePrestatie-adviseur
Ik sta voor je klaar

Heb je een vraag? Bel gerust tussen 09-17u.